Yavuzselim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurumun Adı: Yavuzselim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi
Telefon Numarası: 0 (462) 322-1140
Kurum Adres: Boztepe Mah. İran Cad. No:144
Kurum il : Trabzon
Kurum ilçe :  

  • Ortahisar
  • Ortahisar Kemik Hastalıkları Hastanesi
Kurum Kategori : Kemik Hastalıkları Hastanesi
Web Sitesi : https://trabzonkemikhastanesi.saglik.gov.tr

Yavuzselim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Nerede Yol Tarifi

Related Posts